Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkregler med mer.

 

§ 3. Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 49.

 

§ 1. Definisjoner 1. I trafikkreglene forstås med:

a) Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel.

b) Vegkryss: Sted hvor veg krysser eller munner ut i annen veg.

c) Kjørebane: Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring.

d) Kjørefelt: Hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane er delt i ved oppmerking, eller som er bredt nok for trafikk med en bilrekke.

e) Skulder: Den del av vegen som ligger utenfor kantlinjen.

h) Fortau: Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein.

k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

 

Les mer Trafikkreglene

VÃ¥re samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb