Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

      logo40

Kirkeparken   p-hus


  easyparklogo6

 App last ned her

 store apple 1

store google 1

store windows


Nye forskrifter 

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om parkering for forflyttningshemmede

Personvernerklæring


Skiltforskriften

Boligsoneforskrift

Vegrafikkloven

Parkeringsklagenemda


       Parkering

 Hammerfest sykehus

  Kontakt Securitas

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for plassering av containere, stillas, arbeidsbrakker, mv på offentlig grunn

Vedtatt av styret for miljø og utvikling 21.11.2006

container

1. Formål

Retningslinjene gir en beskrivelse av reglene som gjelder ved utleie av gategrunn til bygg- og anleggsvirksomhet i Hammerfest kommune.

Formålet med retningslinjene er å:

  1. hindre unødvendig bruk av gategrunn i areal og tid, dog slik at for eksempel utbyggers mulighet til å rigge iht. forskrifter og foreta kildesortering ikke umuliggjøres.
  2. sikre at ulemper for tilliggende forretninger minimaliseres
  3. ivareta publikums sikkerhet
  4. sikre at ulemper for trafikkavviklingen og vedlikehold minimaliseres
  5. ivareta brannsikkerhet

stillas

 

2. Virkeområde

Retningslinjene gjelder for all bruk av offentlig gategrunn i Hammerfest kommune i forbindelse med byggearbeid på annen grunn, oppsetting av stillas, riggområde og inngjerding, avsperring, plassering av byggematerialer, maskiner, kran, lift, containere, brakker eller annen virksomhet som hindrer vanlig bruk av grunnen til trafikkområde. Som offentlig gategrunn regnes all grunn utlagt til trafikkareal – gate, fortau, hvor kommunen er hjemmelshaver samt riksvei 94.

 

3. Grunnlag for retningslinjene og forholdet til andre regler

Grunnlaget for bestemmelsene er det offentliges eiendoms- og disposisjonsrett til grunnen og vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 §§ 29, 30, 57, 58, 59 og 61. Det vises også til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 §§ 85, 100, 112, 114 og 115, samt politivedtektene for Hammerfest §§ 6, 8, 10, 11, 29 og 30.

4. Tillatelse

Bruk av offentlig gategrunn betinger tillatelse gitt ved egen avtale i hvert tilfelle. Avtalen inngås direkte med kommunen ved sektor for teknisk drift. Ved disponering av fylkeskommunal og statlig veggrunner har vegvesenet avgjørelsesmyndighet. Kommunen ved teknisk drift skal likevel kontaktes i første omgang.

 

5. Ved bruk av kommunal gategrunn:

til riggområde, lagerplass, plassering av brakker, stillas, containere mv. skal det betales leie.
Det skal også innkreves leie når kommunen er byggherre.

 

6. Følgende leiesatser gjelder

Container: kr 50,- pr. container pr. døgn. De første tre døgn er gratis. For bruk utover denne perioden betales leie for hele leieperioden. Det betales ikke containerleie dersom containere er plassert i et riggområde. For andre innretninger herunder stillas/rigg mv.: kr 1,- pr kvm pr. døgn. De første 3 virkedager er gratis. Ved bruk utover denne perioden betales leie for hele leieperioden (alle døgn). Det tas forbehold om regulering av leien med 30 dagers varsel. Ved omdisponering av parkeringsareal/parkeringsplasser, avtales leien særskilt.

 

7. Hensyn til ferdselen og omgivelsene

Ved bruk av offentlig gategrunn må det ikke oppstå fare eller unødig ulempe for ferdselen eller omgivelsene. Det skal først og fremst tas hensyn til ferdselen på stedet og den vanlige bruk av ferdselsområdet. Av-eller pålessing fra/på containere skal foretas på en slik måte at det kan skje uten fare og minst mulig ulempe for ferdsel.

Dersom naboer kan bli særlig sjenert ved bruk av den offentlige grunnen, for eksempel ved at atkomsten hindres, kan byggherren eller den ansvarlige for innretningen pålegges å finne løsninger for disse før det inngås avtale om å nytte grunnen. Ved bruk av offentlig grunn til riggplass, plassering av containere og stillas mv. plikter brukeren å holde stedet rent og ryddig.

 

8. Sikring og merking

Containere, stillas og lignende skal alltid sikres slik at synshemmede ikke skades (f.eks med sperremateriell) og skal så vidt mulig ikke hindre passering for bevegelseshemmede. Containere skal langs alle 4 hjørner være forsynt med tydelig refleks etter bestemmelsene i håndbok 051 om arbeidsvarsling, Statens vegvesen. Står containere etter mørkets frembrudd på steder som ikke er godt belyst, må de forsynes med tente varsellykter. Andre innretninger skal også forsynes med forsvarlig merking.

All skilting og avsperring utføres av den som disponerer container, stillas og lignende. Denne må som hovedregel også ha gyldig kompetanse i hht. håndbok 051 om arbeidsvarsling, Statens vegvesen. Unntak fra dette kan gis etter søknad til kommunen ved teknisk drift. Alle containere, stillas og lignende skal være tydelig merket med eiers navn, adresse og telefonnummer.

Der hvor det er nødvendig med offentlig skilting, skal det utarbeides arbeidsvarslingsplan med skiltplan, som skal godkjennes av skiltmyndighet. For riksvei og fylkesvei er det Statens vegvesen som er skiltmyndighet. For kommunale veier der det Hammerfest kommune.

 

9. Fjerning og tilbakekalling

Innretning som er plassert eller brukes i strid med disse bestemmelsene kan fjernes uten varsel for eiers regning og risiko. I slike tilfeller kan eier også nektes å plassere ut flere containere, stillas, brakker eller annet for kortere eller lengre tidsrom.

Gitt tillatelse i avtale etter disse retningslinjene kan tilbakekalles og innretninger kreves fjernet og flyttet, hvis det viser seg å oppstå fare eller ulempe for ferdsel.

Den som bryter bestemmelser i retningslinjene som også inngår i vedtatte lover og forskrifter, kan straffes etter de straffebestemmelsene som gjelder for brudd på lovene og forskriftene, se straffeloven § 339 nr. 2, politivedtektene § 30, vegloven § 61 og plan- og bygningsloven §§ 112, 114 og 115.

VÃ¥re samarbeidspartere

 easyparknortronicswarconorparkkredinor Autodata2 Bankforbindelse dnb